Ông Bá, ông Thăng

Ông Bá, ông Thăng

 

Ông Bá và ông Thăng cùng làm ở phủ nhưng đối với nhau ghẻ lạnh như gái tơ ghét ghẻ ruồi. Một lần, ông Thăng có việc phải ghé nhà ông Bá. Ông Bá đương nằm tênh hênh trên chiếc chõng giữa sân, thấy ông Thăng cũng chẳng thèm dậy chào. Ông Thăng mới hỏi:

– Chẳng hay quan anh bị liệt giường đã lâu chưa ? Read more